Reklamácie- postup pri reklamácii, záruky

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné nedostatky (adresa objednávateľa a pod). Prípadné nedostatky je kupujúci povinný neodkladne ohlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté počas prepravy neručíme. Potom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od prebratia reklamovaného tovaru.

Informujte nás o reklamácii e-mailom alebo písomne. Uveďte svoje meno, telefónny kontakt, číslo objednávky a dôvod reklamácie na adrese: AGROCHOV -Peter Balušík, Okružná 942/28, 029 01 Námestovo, Tel.: 0903 660 974

Reklamačný poriadok:


Článok I


Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci:

Peter Balušík- Agrochov, Okružná 942/28 ,029 01 Námestovo

Námestovo Prevádzka: Hatalova 1019, 029 01 Námestovo

IČO: 37730401, DIČ: IČ DPH: SK 1043529916

(ďalej len „predávajúci“), vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje:

a) podmienky pre uplatnenie nárokov zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), zakúpeného spotrebiteľom od predávajúceho.
b) postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií.
2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba ktorá kúpila tovar od predávajúceho pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, alebo právnická osoba, ktorá kúpila tovar od predávajúceho pre osobnú potrebu.

Článok II
Zodpovednosť predávajúceho za vady
1. Predávajúci zodpovedá:
a) za vady zjavné t.j. vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim – rozdiel v množstve uvedeným na dodacom liste alebo faktúre a množstvom skutočne dodaným, vrátane zámeny tovaru . Zjavné vady možno reklamovať výhradne iba pri preberaní tovaru .
b) za vady skryté , ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe, ktoré ale nevznikli preukázateľne nesprávnou a neodbornou manipuláciou s tovarom, resp. nedodržaním návodu na použitie priloženého k tovaru.

2. Záručná doba je min. 24 mesiacov alebo viac podľa údajov uvedených v záručnom liste výrobcom

3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

5. Predávajúci nezodpovedá:
a) pri predaji tovaru – použitých vecí za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením
b) pri predaji tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok III
Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

3. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu, alebo tovar – použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

4. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok IV
Uplatnenie reklamácie
1. Kupujúci uplatňuje:
a) právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho (kam treba zakúpený tovar zaslať, alebo priniesť osobne na náklady kupujúceho ), prípadne ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom (ďalej len „záručný servis") – v prevádzkarni u tohto podnikateľa (ďalej len „záručný servis“).
b) ostatné práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady, teda právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (s uplatnením práva na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny) a právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prevádzkarni predávajúceho.
2. Pri uplatnení reklamácie kupujúci spolu s tovarom vyplní a predloží reklamačný protokol , ku ktorému doloží doklad o kúpe tovaru (faktúra a doklad o zaplatení tovaru) .

Článok V
Vybavenie reklamácie
1. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu čo najskôr ,ak je to možné , reklamácia musí byť vyriešená najneskôr do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Po uplynutí lehoty 30 dní má kupujúci nasledujúce práva:
a) ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť (s uplatnením práva na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny),

b) ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
3. Predávajúci servis je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (ďalej len „potvrdenie o reklamácii“).

4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní
od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorým je:
a) písomné vyjadrenie o vybavení reklamácie na potvrdení o reklamácii, odovzdané kupujúcemu, alebo
b) písomná správa o vybavení reklamácie zaslaná na adresu kupujúceho, oznámenú kupujúcim predávajúcemu pri uplatnení reklamácie, alebo
c) správa o vybavení reklamácie zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou (e-mail),alebo
d) správa o vybavení reklamácie zaslaná kupujúcemu prostredníctvom tzv. krátkej textovej správy (sms) na číslo mobilného telefónu oznámené kupujúcim predávajúcemu pri uplatnení reklamácie

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady vzniknuté na preskúmanie reklamácie , ak sa ukáže , že reklamácia je neoprávnená

Článok VI
Zánik práv zo zodpovednosti
Dodávateľ neuzná reklamáciu:
- ak nebola podaná včas
- ak sa jedná o vadu, ktorá nepochybne neexistovala v okamžiku preberania tovaru kupujúcim
- mechanické poškodenie výrobku kupujúcim po odovzdaní tovaru
- ak vady vznikli nesprávnou a nevhodnou manipuláciou s tovarom